Modules HS

HB – E3 – ects-fiche 2014 2015

 

 

 A1 -Nederlands

test test

 A2 - Communicatievaardigheden
 A3 - Frans 1
 A4 - Frans 2
 A5 - Engels 1
 A6 - Engels 2
 A7 - Duits 1
 A8 - Duits2
 B1 - Basisbegrippen boekhouden
 B2 - Inleiding tot het recht
 B3 - Sociale wetgeving, beroepsethiek en personeel
 B4 - Organisatie
 C1 - Informatieverwerking op kantoor
 C2 - Powerpoint en Outlook
 C3 - Word
 C4 - Excel 1
 C5 - Access 1
 D1 - Frans 3
 D2 - Engels 3
 D3 - Duits 3
 D4 - Projectwerk
 E1 - Excel 2
 E2 - Access 2
 E3 - Websiteontwikkeling