Korting op inschrijvingsgeld

1. Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

Wanneer heb je recht op een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld en is het dus wellicht mogelijk om je gratis in te schrijven voor een hele opleiding (excl. cursus/handboek)?

 • als je een leefloon ontvangt (of ten laste bent van iemand die een leefloon ontvangt);
 • wanneer je op het moment van inschrijving gedetineerd bent en je in een Belgische strafinstelling bevindt;
 • indien je een asielzoeker bent, die materiële hulp ontvangt;
 • als je een inburgeraar bent en een inburgeringscontract hebt ondertekend, of een inburgeringsattest hebt behaald voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en 2;
 • indien je nog niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht op het moment van je inschrijving. Let wel: deze vrijstelling kan verleend wordenop basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de instelling secundair onderwijs en het centrum voor volwassenenonderwijs en geldt alleen voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en 2;
 • in het geval dat je een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt en een opleiding volgt die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk;
 • mits je verplicht ingeschreven bent als werkzoekende en nog geen recht op een wachtuitkering hebt;
 • mits je geen diploma van het secundair onderwijs behaald hebt en ingeschreven bent voor
  • Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren Leren
  • Een opleiding in het studiegebied aanvullende algemene vorming.

2. Verminderd inschrijvingsgeld – € 0,30 per lestijd

Indien je tot één van de volgende categorieën behoort, krijg je een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld en betaal je slechts € 0,30 per lestijd (excl. cursus/handboek):

 • je krijgt een wacht- of werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die je niet volgt in een door de VDAB erkend traject naar werk (of wanneer je ten laste bent van iemand die een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt).
 • je bezit één van volgende attesten:
  • een attest voor arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%
  • een attest dat verklaart dat je recht hebt op een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
  • een attest waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van hetgeen dat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de arbeidsmarkt kan verdienen
  • een attest waaruit een vermindering blijkt van zelfredzaamheid van ten minste zeven punten
  • een inschrijvingsattest van het VAPH.

Lees meer op: Vrijstelling van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs

3. Opleidingscheques

Opleidingscheques zijn een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap om bijscholing van werknemers aan te moedigen. Deze kun je gebruiken voor sommige opleidingen in het volwassenenonderwijs. Als werknemer kan je voor een maximum van €250 per kalenderjaar aan opleidingscheques bestellen, onder de voorwaarde dat je (nog) niet in het bezit bent van een diploma hoger onderwijs. De Vlaamse overheid betaalt de helft van het bedrag waarvoor je opleidingscheques bestelt.
Je kunt opleidingscheques gebruiken voor het betalen van een opleiding die geregistreerd is in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives of een loopbaangerichte opleiding.

Lees meer op: opleidingscheques

4. Vlaams opleidingsverlof

Je kan als werknemer onder bepaalde voorwaarden beroep doen op het het Vlaams opleidingsverlof. Dit houdt in dat je, met behoud van het normale loon, gedurende een aantal uren afwezig mag zijn op het werk. Hoeveel uren dit mogen zijn verschilt per opleiding en is begrensd. Indien je educatief verlof geniet, laat je je aanwezigheid in de lessen registreren en wettig je steeds je afwezigheid (via bijvoorbeeld een doktersattest of een bewijs van de werkgever).

Lees meer op: opleidingsverlof